Wyłoniony wykonawca zagospodarowania terenów wokół szkoły podstawowej

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tuchowie ukazała się informacja o wyłonieniu wykonawcy budowy i modernizacji centrum rekreacyjno – sportowego dla celów ogólno – społecznych wokół Szkoły Podstawowej im. Batalionu AK „Barbara”.

Cytując:
Burmistrz Tuchowa dziękując za udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: “Odnowa centrum wsi Lubaszowa” informuję, że spośród sześciu złożonych ofert wybrano ofertę firmy: Usługi Transportowe i Sprzętowe Stanisław Jękot 33 – 160 Ryglice ul. Podkarpacka 149 za cenę brutto wykonania całego zadania 331 208,52 PLN

Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 2 uPzp informuję, że wybrano ofertę z najniższą ceną ofertową z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu; klasyfikacja punktowa przyznana poszczególnym ofertom w wyniku dokonanej punktacji przez Zamawiającego kształtuje się następująco:
1. Usługi Transportowe i Sprzętowe Stanisław Jękot, 33 – 160 Ryglice ul. Podkarpacka 149 – cena ofertowa 331 208,52 PLN; przyznana punktacja – 100,00 pkt.
2. Usługi Sprzętowo Transportowe Andrzej Potok, 33 – 170 Tuchów ul. Jana III Sobieskiego 45 B – cena ofertowa 384 314,65 PLN; przyznana punktacja – 86,18 pkt.
3.„SAMSON” Sp. z o.o. 33 – 100 Tarnów ul. Spokojna 22 – cena ofertowa 390 008,60 PLN; przyznana punktacja – 84,92 pkt.
4.Zakład Ogólnobudowlany Jan Waz Koniuszowa 136, 33 – 326 Mogilno – cena ofertowa 443 199,73 PLN; przyznana punktacja – 74,73 pkt.
5.P.H.U. ‚MARK” Sp. z o.o. Plac Kupiecki 8, 32 – 800 Brzesko – cena ofertowa 498 490,45 PLN; przyznana punktacja – 66,44 pkt.

Przedmiotem przetargu są roboty budowlane obejmujące budowę i modernizacje centrum rekreacyjno – sportowego dla celów ogólno – społecznych w otoczeniu budynku Szkoły Podstawowej w Lubaszowej, dotyczące zagospodarowanie działek: roboty rozbiórkowe, ogrodzenie, drogi, place, parkingi, plac zabaw.

Niniejszy projekt realizowany jest w oparciu umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Termin realizacji: od chwili podpisania umowy do 30.11.2011 r.


Skomentuj

  • Najlepsza małopolska strona internetowa w kategorii SOŁECTWO
  • Szkoła Podstawowa

  • LKS Biała Lubaszowa

  • Kategorie