Ciekawe miejsca

Klasztor Redemptorystów
Położony jest malowniczo na stoku Morgów. Po prawej stronie szlaku kaskada małych stawów. Na brzegu największego z nich kapliczka w kształcie groty, zbudowana w 1983 roku z bloków skalnych; w niej duża figura Matki Bożej.
Wokół panuje cisza , przerywana tylko odgłosami ptaków. Warto tutaj odpocząć. Nieco bliżej budynku znajduje się ogólnie dostępna studnia ze smaczną wodą. Czyste powietrze, kort tenisowy, ścieżki spacerowe sprzyjają rekreacji.

Pierwotny obiekt w postaci drewnianej piętrowej willi powstał w latach międzywojennych (1931r.) na gruncie ofiarowanym redemptorystom przez mieszkankę Lubaszowej. Był przeznaczony na wypoczynek dla kleryków i wykorzystywany tylko latem. W 1953 roku willa spłonęła doszczętnie. Już w rok po pożarze redemptoryści przystąpili do budowy nowego obiektu, który – aby uzyskać zgodę komunistycznych władz – miał pełnić funkcję świetlicy. Oddano go do użytku w 1956 roku. Mieści się tu kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej. Obiekt rozbudowano i od 1975 roku mieści się tu nowicjat zgromadzenia Wyższego Seminarium Duchownego w Tuchowie. Podziwiamy park – las. Pomocne będą atlasy i przewodniki do oznaczania roślin.
Obecnie najwyżej położone rejony wioski wyludniają się. Są to tereny o najtrudniejszych warunkach dla rolnictwa, choć jednocześnie atrakcyjne turystycznie. Ze względu na walory krajobrazowe, liczne szlaki turystyczne jak również konieczność poszukiwania przez właścicieli gospodarstw dodatkowych źródeł dochodu , na terenie tym rozwija się turystyka i agroturystyka. Na obszarze Lubaszowej istnieje kilka gospodarstw agroturystycznych,
które oferują: rodzinną, przyjemną atmosferę, dobrą i zdrową domową kuchnię opartą na ekologicznej żywności prosto z gospodarstwa, czyste środowisko naturalne, wędrówki po oznaczonych trasach turystycznych, poznanie historycznych miejsc, wędkowanie w rzekach, możliwość uczestniczenia w pracach w gospodarstwie i bezpośredni kontakt z przyrodą, aktywny wypoczynek – jazda rowerowa, konna, spacery, zbieranie grzybów.

Ujęcie wody
Znajduje się nad rzeką Bialą Dunajcową , która jest prawobrzeżnym dopływem Dunajca. Jej dolny i środkowy bieg przypada na powiat tarnowski , a jej ujście znajduje się na pn.- zach. od Tarnowa. Należy ona do rzek o reżimie nie wyrównanym z wezbraniem wiosennym, letnim i zimowym oraz deszczowo – gruntowo – śnieżnym zasilaniem. Przepływy w rzece nie są duże, średni roczny wynosi 7,87 m3/s. Na rzece tej obserwowano maksymalny powodziowy przepływ w dniu 19. VII.1970 r, który wynosił 828 m3/s. Biała ma duże wahania stanów wód, występuje często z brzegów zalewa okoliczną terasę.
Wody tej rzeki w ocenie fizyczno – chemicznej odpowiadają II klasie czystości na odcinku 47,4 km tj. od granicy powiatu do ujścia potoku Wątok.
Dopuszczalne użytkowanie wód powierzchniowych o II klasie czystości to: hodowla ryb, z wyjątkiem ryb łososiowatych, zaspokojenie potrzeb hodowli zwierząt gospodarskich, urządzenie zorganizowanych kąpielisk, uprawianie sportów wodnych.
W ocenie mikrobiologicznej (ze względu na miano Coli) od miejscowości Lubaszowa do miejscowości Świebodzin (22.0 km) są to wody III klasy czystości.
Stacja uzdatniania wody została oddana do eksploatacji 1985 roku. Zaopatruje w wodę pitną miasto i gminę Tuchów.
Proces uzdatniania wody przebiega w kilku fazach, a sam zakład składa się z:
– pompowni ujęcia
– pomieszczenia koagulacji (do wody dodawany jest siarczan glinu Al2(SO4) 3 w celu wytrącenia osadu)
– osadnika pokoagulacyjnego
– filtrów grawitacyjnych (woda przechodzi przez 7 warstw piasku różnej granulacji)
– chlorowni wody (uzdatnianie wody pod względem bakteriologicznym)
– zbiorników wody czystej (dwa podziemne zbiorniki)
– pompowni w sieć i na zbiornik
– sterowni
– laboratorium
Pojemność zbiornika znajdującego się na Garbku wynosi 1200 m3. Przy normalnym zużyciu – śr. 800 m3 na dobę – wystarcza na 1,5 doby.
W laboratorium badany jest fizyczno – chemiczny skład wody tj. zapach wody surowej i uzdatnionej, barwa, odczyn pH, zawartość chloru, utlenialność, zasadowość, żelazo, amoniak, azotany, mętność czyli zawartość Si2O3/l.
Za wodę czystą uważa się wodę o mętności do 50mg/l Si2O3. W procesie uzdatniania pomija się wówczas proces koagulacji. Średnia mętność wody w Białej w punkcie ujęcia oscyluje między 30 – 40 mg/l Si2O3. Po ulewnym deszczu mętność wzrasta nawet do 5000 mg/l Si2O 3.
Oprócz tego bada się czystość bakteriologiczną wody np. badania bakterii grupy Coli. Na ujęciu pod względem bakteriologicznym woda spełnia wymagane normy.
Rzeka i teren w pobliżu ujęcia objęty jest trzema strefami ochronnymi.

Warto przeczytać:
Wojna o wodę
Oszczędzajmy wodę!

  • Najlepsza małopolska strona internetowa w kategorii SOŁECTWO
  • Szkoła Podstawowa

  • LKS Biała Lubaszowa

  • Kategorie